Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení a uživatelský účet

 1. Tyto obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti Adiel s.r.o., se sídlem V Cibulkách 359/52, 150 00 Praha 5, IČO: 01388665, DIČ: CZ01388665, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze, spisová značka C 205713 („prodávající“) upravují vsouladu zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou („kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího otehotnet.cz („webové rozhraní“). Prodávající se zaměřuje na prodej produktů pro podporu početí.
 2. Tyto obchodní podmínky se vztahují pouze na spotřebitele.
 3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek. To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.
 4. Prodávající může tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti prodávajícího ani kupujícího vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Kupující může prodávajícího kontaktovat: Adresa: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, E-mail: obchod@otehotnet.cz, Telefon: + 420 730 107 558
 6. Naši kamennou prodejnu naleznete na adrese: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, budova Ženské domovy, 5. parto.
 7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží („uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 8. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2. Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu otehotnet.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.
 2. Objednávku může kupující učinit rovněž prostřednictvím telefonu či emailu. V takovém případě prodávající zašle emailem kupujícímu nabídku společně s těmito obchodními podmínkami, který nabídku emailem potvrdí. Smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení kupujícího emailem.
 3. Před závazným odesláním objednávky může kupující libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Objednávkou se kupující zavazuje k platbě. Prodávající považuje údaje uvedené v objednávce za správné a aktuální. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s nimi.
 4. Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím e-mailu spolu s potvrzením zašle kupujícímu i tyto obchodní podmínky na trvalém nosiči dat na email. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení o přijetí objednávky.
 5. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží prodávajícím. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 6. Ceny zboží a služeb (např. poštovné) uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK včetně příslušné sazby DPH dle platné legislativy.
 7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 8. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám. Prodávající kupní smlouvu na žádost kupujícího zašle.
 9. U některého zboží je kupující povinen prostudovat návod k použití, pokud mu jej prodávající zašle (elektronicky nebo se zbožím) a následně se informacemi z něj řídit.
 10. Prodávající výslovně upozorňuje kupující, že žádná tvrzení u zboží nelze považovat za léčebná tvrzení a že doplňkům stravy a jiným potravinám podle platné legislativy nelze přisuzovat léčebné vlastnosti.
 11. V případě, že kupující poruší kupní smlouvu nebo tyto obchodní podmínky (např. nepřevezme zboží), je prodávající oprávněn zařadit jej na seznam nespolehlivých kupujících (blacklist), což znamená, že je takový kupující v případě dalšího nákupu povinen zaplatit cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží ještě před odesláním tohoto zboží kupujícímu.

3. Platební podmínky

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  2. v hotovosti či kartou na výdejně prodávajícího Ostrovského 253/3, Praha 5, 5. patro, č. dveří 5.000;
  3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (č. účtu: 2600411101/2010, IBAN: CZ3820100000002600411101, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, VS: číslo objednávky);
  4. online platbou prostřednictvím ComGate.
 2. Prodávající zasílá spolu se zbožím kupujícímu doklad o prodeji, který slouží jako daňový doklad.
 3. Po uhrazení ceny zboží prodávající vystaví daňový doklad – fakturu, kterou zašle kupujícímu velektronické podobě emailem a v papírové podobě ji přiloží k objednávce.

4. Dodací podmínky

 1. Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými na webovém rozhraní.
 2. Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající dodat zboží vždy do 30 dnů od uzavření smlouvy, jinak má kupující právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy, prodávající mu zpět zašle uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, v případě, že došlo k jejich úhradě.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce se kupujícímu doporučuje zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující má jako spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že je zboží zasláno kupujícímu v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky. V případě pravidelného dodávání zboží lhůta běží od doručení první dodávky.
 2. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty, a to v délce 1 roku (365 dní) od převzetí zboží, přičemž na odstoupení od smlouvy nad rámec zákonné lhůty se použijí ustanovení tohoto článku o odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nemá však právo na vrácení zboží v této prodloužené lhůtě, pokud bylo zboží částečně nebo zcela spotřebované, poškozené nebo které prošlo dobou minimální trvanlivosti, případně uběhla doba, po kterou lze zboží použít.
 3. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využit vzorový formulář, které je možné nalézt zde: Odstoupení od kupní smlouvy.
 4. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy, pokud:
  1. bylo zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu, zejména v případě zboží na míru;
  2. zboží podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, nebo pokud se jedná o zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  3. zboží bylo dodáno v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co je kupující porušil.
 5. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující má nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.
 8. Kupující bere na vědomí, že může zboží mimo uvedených výjimek vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Pokud zboží bude kupující využívat více a nakládáním s ním sníží jeho hodnotu, je prodávající oprávněn vrátit kupujícímu částku poníženou o náklady, které musí vynaložit, aby zboží uvedl do původního stavu, aby ho mohl prodat dalším zákazníkům.
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 10. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu vč. uhrazeného poštovného bez zbytečného odkladu.

6. Záruka za jakost

 1. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

7. Práva z vadného plnění, reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době kdy kupující zboží převzal:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž prodávající a kupující souhlasili;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 2. Dále prodávající odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
  4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které bylo kupujícímu poskytnuto před uzavřením smlouvy.
  5. Za poslední uvedené čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že kupujícího zvlášť upozornil před uzavřením smlouvy, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
 3. Ustanovení tohoto článku se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Svá práva z vadného plnění může kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že vadu sám způsobil. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.
 6. Kupující má právo, pokud má zboží vadu, požadovat její odstranění a to:
  1. dodáním nové věci bez vady;
  2. opravou věci;
  3. ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 7. V případě, že
 1. prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím nezpůsobil kupujícímu obtíže;
 2. se vada zboží projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 3. je vada podstatným porušením smlouvy;
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího
 5. má kupující právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Odstoupit od smlouvy však kupující nemůže v případě, že vada zboží není významná.

       h. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit u prodávajícího na adrese prodejny: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5, telefonicky na +420 730 107 558 nebo emailem na obchod@otehotnet.cz.

       i. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího, který kupující obdrží spolu s dodacím a reklamačním listem ke zboží.

8. Mimosoudní řešení sporů

 1. Vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@otehotnet.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 2. Prodávající zachází s osobními údajů v souladu s právními předpisy. Ochranu osobních údajů více upravují Podmínky ochrany osobních údajů. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Je-li některé ustanovení podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Veškerá písemná komunikace mezi kupujícím a prodávajícím může probíhat prostřednictvím elektronické pošty.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Přílohu těchto podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto Podmínky platí od 28. 3. 2023

Znění obchodních podmínek platných od 14. 9. 2020 do 27. 3. 2023.

Za ADIEL s.r.o.
Ing. Stanislav Kameníček, jednatel